Regulamin korzystania z biblioteki

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji w formie materiałów i dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych.
 3. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 4. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (wypożyczania) uprawnieni są czytelnicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.
 5. Do korzystania ze zbiorów czytelni oraz stanowisk komputerowych uprawnieni są wszyscy odwiedzający Bibliotekę.
 6. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 7. Dane osobowe Czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującej w Bibliotece Polityki Bezpieczeństwa w siedzibie: Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach ul. Raszyńska 34 05-816 oraz w Filii w Nowej Wsi ul. Główna 52 a 05-806 Komorów
§ 2
Zasady rejestracji czytelników Biblioteki
 1. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki należy:
 1. – okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolną.
 2. – uzyskać kartę biblioteczną na podstawie okazanego dowodu tożsamości.
 1. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Ponowne wyrobienie karty będzie możliwe po 3 miesiącach
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 3. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
§ 3
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych
 1. Przy wypożyczaniu pozycji księgozbioru przez czytelników Biblioteki, obowiązuje wolny dostęp do półek, z wyjątkiem pozycji księgozbioru podręcznego.

 2. Nie wypożyczamy poza Bibliotekę:

          – Książek z księgozbioru podręcznego

          – Zbiorów specjalnych: dokumentów życia społecznego, muzealiów itp.,

          – Książek wymagających oprawy lub konserwacji.

 1. Wypożyczyć można jednorazowo do 5 pozycji, na okres nie dłuższy niż 30 dni (książki, audiobooki, filmy oraz muzykę).
 2. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać przedłużony (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników Biblioteki. Prolongata nie zostanie udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę czytelnik Biblioteki nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. Czytelnik Biblioteki może otrzymać zgodę na prolongatę każdej wypożyczonej pozycji maksymalnie na trzy miesiące.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 2 termin zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje stanowią pozycje szczególnie poszukiwane.
 4. Na prośbę Czytelnika pracownik Biblioteki może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone.
 5. Czytelnik nie może wypożyczyć żadnych materiałów bibliotecznych, jeśli nie zwrócił wszystkich przetrzymanych pozycji lub nie uiścił kosztów wysłania ponaglenia.
 6. Jeżeli Czytelnik nagminnie przetrzymuje wypożyczone zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do jednej.
 7. Koszt upomnienia pokrywany jest przez Czytelnika w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. W przypadku braku zwrotu książki i wpłaty wysyłane jest kolejne ponaglenie, a wartość zobowiązań finansowych wobec Biblioteki będą sumowane.
 8. Koszty upomnienia informującego czytelnika o zadłużeniu czytelniczym :

          – List zwykły – 4zł

          – List polecony – 6zł

          – List za potwierdzeniem odbioru – 8zł

 1. W przypadku bezskuteczności ponagleń Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania – w granicach przepisów prawa –zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartości pieniężnej powiększonej o koszty poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki, w tym wynajęcia firmy windykacyjnej
 2. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.
§ 4
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni
 1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelni za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Przed skorzystaniem z czytelni należy pozostawić okrycie wierzchnie oraz teczki, torby, czy bagaże na wieszaku przy wejściu.
 3. Z materiałów bibliotecznych przeznaczonych do udostępniania na miejscu korzysta się za pośrednictwem pracownika Biblioteki. Z czasopism w wypożyczalniach można korzystać dowolnie w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu, nie wolno ich wynosić poza obręb Biblioteki.
 5. W czytelni można korzystać z własnego sprzętu typu laptop, tablet itp. – Biblioteka oferuje dostep do internetu przez WiFi (klucz należy uzyskać od pracownika Biblioteki).
 6. W Bibliotece istnieje możliwość skserowania lub wydrukowania materiałów bibliotecznych i innych dokumentów- do 5 stron, po zgłoszeniu u pracownika Biblioteki.
 7. W Bibliotece istnieje możliwość samodzielnego zeskanowania dokumentów, po zgłoszeniu u pracownika Biblioteki.
 8. Zaleca się zakończenie pracy i zwrot wykorzystanych materiałów na 5 minut przed zamknięciem Biblioteki.
§ 5
Poszanowanie zbiorów bibliotecznych
 1. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych.
 2. Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 3. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w następującej formie:

          – dostarczenia pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania tożsamej lub późniejszej;

§ 6
Przepisy porządkowe
 1. Czytelników Biblioteki obowiązuje:

         – pozostawienie wierzchniego okrycia, toreb, teczek, bagażu podręcznego na wieszaku przy wejściu.

         – zakaz spożywania posiłków i napojów w czasie korzystania ze zbiorów bibliotecznych;

         – zakaz korzystania z telefonów komórkowych;

         – zakaz głośnych rozmów;

         – zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek.

 1. Zabrania się wchodzenia w rolkach lub na wrotkach do Biblioteki.
 2. Zabrania się biegania po Bibliotece.
 3. Dzieci mogą wejść do działu dla dorosłych tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Zabronione jest wynoszenie poza Bibliotekę zbiorów bibliotecznych bez dopełnienia obowiązujących formalności, a także przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki.
 5. Fotografowanie wnętrz Biblioteki w celach komercyjnych, jak również wywieszanie ulotek reklamowych i plakatów wymaga uzgodnienia z Dyrektorem.
§ 7
Skargi i wnioski
 1. Wszelkie wnioski dotyczące działalności usługowej i informacyjnej Biblioteki, korzystania z jej zbiorów i urządzeń oraz wnioski i skargi można zgłaszać pracownikom Biblioteki lub Dyrektorowi ustnie, telefonicznie, na piśmie w godzinach pracy Biblioteki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w Bibliotece oraz Filii.
 2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie są obsługiwani.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content