Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach www.biblioteka.michalowice.pl.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnością cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biblioteka.michalowice.pl.  spełnia wymagania w 99.55%.

Data publikacji strony internetowej: III 2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: III 2021 r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 
 

Informacja o dostępności

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli moją Państwo jakieś uwagi albo komentarze prosimy o kontakt.

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki.

Ma możliwość zmiany stylowania logo, pozwalającą na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG.

Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony.

Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu.

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Serwis dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

mail: biblioteka@michalowice.pl lub pod numerem telefonu: 22 723-86-00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  – SIEDZIBA GŁÓWNA BIBLIOTEKI

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach znajduje się w budynku przy ul. Raszyńska 34 w Michałowicach.

Parking zlokalizowany jest przed budynkiem. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Raszyńskiej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną, jeden trzon komunikacji pionowej winda oraz klatka schodowa wydzielone pożarowo od windy, stanowią odrębną strefę pożarową.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, dostosowanie dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • zapewniono możliwość wjazdu po pochylni z boku budynku od strony poczty;
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
 • na parkingu znajdują się miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Parking bezpłatny.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • strefy budynku wyróżnione materiałowo
 • łatwiejsza orientacja;
 • 1 winda;
 • 1 klatka ewakuacyjna;
 • zapewniono możliwość wjazdu po pochylni z boku budynku od strony poczty;

 

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak systemu przywoławczego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

 

Poziomy budynku:

      Poziom -1

 • piwnica (dostępna tylko dla obsługi budynku),
 • komunikacja i klatki schodowe
 

Poziom 0

 • przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku
 • wejście do Biblioteki oraz Dyrektora i pracowników administracyjnych,
 • stoliki i krzesła ruchome dla korzystających z komputerów z dostępem do internetu,
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • wieszak na ubrania,
 

Poziom 2

 • wejście do Sali wykorzystywanej na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań z autorami książek, warsztaty dla dzieci oraz recitale,
 • przebieralnia i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  – FILIA BIBLIOTEKI 

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

FILIA Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach  znajduje

    się w budynku  Gminnego Przedszkola, ul. Głównej 52 A, w Nowej Wsi na poziomie – 0.               

Parking zlokalizowany jest przed budynkiem.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Głównej.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.

POZIOM 0

 • przestrzeń dostępna dla użytkowników w piwnicy budynku,
 • wejście do Biblioteki oraz kierownika filii,
 • stoliki i krzesła ruchome dla korzystających z komputerów z dostępem do internetu,
 • wieszak na ubrania,
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, dostosowanie dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • zapewniono możliwość wjazdu po pochylni do lokalu filii,
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych  dla osób z niepełnosprawnością,
 • na parkingu znajdują się miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

parking jest bezpłatny,

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Zbigniewa Herberta w Nowej Wsi zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.
 

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku,
 • łatwiejsza orientacja,
 • zapewniono możliwość wjazdu do biblioteki po pochylni .

 

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • brak systemu przywoławczego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.
 
Data sporządzenia oświadczenia: 29.03.2021 
© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content