Wróć do Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu biblioteki od 1 września 2020 do odwołania

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w trakcie epidemii COVID-19 od 1 września 2020 dla użytkowników Biblioteki.

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów (oraz inne osoby i instytucje) korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcję powierzchni i zasobów bibliotecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.

4. Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki.

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla użytkowników w obszarze Biblioteki (przy wejściu do biblioteki głównej, przed wypożyczalnią dla dorosłych, przed wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży, przy wejściu do filii w Nowej Wsi oraz przed wypożyczalnią dla dorosłych). Przed wejściem do każdego z pomieszczeń Biblioteki należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami wewnątrz biblioteki – minimum 1,5 m.

3. Ustala się limit osób przebywających jednorazowo w bibliotece głównej oraz w filii do 4 osób.

Rodzic/opiekun prawny może wejść do biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13 – jest wtedy traktowany jako jedna osoba, w przypadku większej liczby dzieci, są one liczone oddzielnie. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.

4. Skraca się czas przebywania czytelników w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub zwrotu zbiorów.

5. Użytkownicy nie mają możliwości skorzystania z toalety na terenie biblioteki..

6. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych zasłaniających nos oraz usta. Użytkownicy niestosujący się do tej zasady nie zostaną wpuszczeni na teren biblioteki.

7. Osoby, które są chore, mają kaszel, katar, gorączkę, proszone są o nieprzychodzenie do biblioteki.

8. Wszyscy użytkownicy są zobligowani do zachowania zasad przepisowego dystansu społecznego na terenie biblioteki.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

1. W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest wcześniejsze rezerwowanie zbiorów:

a) za pośrednictwem rezerwacji i zamówień poprzez elektroniczne konto czytelnika. O możliwości odbioru zamówionych zbiorów czytelnik zostanie powiadomiony automatycznie e-mailem,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: (biblioteka główna)

(filia w Nowej Wsi)

c) za pośrednictwem telefonów pod numerami:

22 723 86 00 (biblioteka główna)

22 758 28 72 (filia w Nowej Wsi)

– dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które będzie do odbioru w bibliotece na stanowisku obsługi czytelnika.

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi wracającymi do biblioteki.

1. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń do kwarantanny, zbiory należy zwracać w placówce, z której pochodzą.

2. W bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.

3. Zwrotu wypożyczonych  zbiorów dokonuje się na stanowisku zwrotów, gdzie bibliotekarz odpisuje zbiory, a użytkownik pakuje zwracane pozycje do kartonów przed kwarantanną.

4. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres od minimum 3 do maksimum 5 dni w odosobnione miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować ręce i w miarę potrzeby blat, na którym leżały zbiory.

6. Czytelnik zwracający zbiory biblioteczne musi zachować bezpieczną odległość od innych osób.

§6

Zasady udostępniania zbiorów i usług Biblioteki.

1.W okresie epidemii czynna będzie zarówno biblioteka główna (ul. Raszyńska 34), jak i filia w Nowej Wsi (ul. Główna 52 a).

2. Do odwołania utrzymane zostają następujące godziny otwarcia obu placówek:

Biblioteka główna:

Poniedziałki oraz piątki godz. 12-18, środy 12-19 czwartki 10-15:30

Filia w Nowej Wsi:

Wtorki 12-19, środy 12-18, czwartki 12-18.

Ostatni użytkownik może wejść do biblioteki 5 minut przed zamknięciem/dezynfekcją biblioteki.

4. Do odwołania zawieszona jest oferta kulturalno-edukacyjna biblioteki w postaci stacjonarnych spotkań, warsztatów, szkoleń i lekcji.

5. Do dyspozycji Czytelników będą 2 stanowiska komputerowe. Maksymalny czas korzystania ze stanowiska to 30 minut. Żeby skorzystać z pomocy opiekuna sali komputerowej należy się wcześniej zapisać na konkretną godzinę.

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, gorączka, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać obsłużona, powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie odpowiednich służb pod numerami 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w częściach biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym.

§8

Postanowienia końcowe.

1. Użytkownik niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany procedury dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.biblioteka.michalowice.pl

Add Your Comment

© Copyright 2006-2021  Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Michałowicach
Realizacja:
Suchowski Media
Skip to content