! Uwaga konkurs !

! Uwaga konkurs !

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w trzech konkursach, których rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w majowym Tygodniu Bibliotek.

Poniżej znajdą Państwo regulaminy.

Zapraszamy!

 

REGULAMIN KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA

„Cała Gmina Czyta Dzieciom”


1. Organizatorem Konkursu Głośnego Czytania jest Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach, Biblioteka Zespołu Szkół w Michałowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

2. Adresatami Konkursu są  dzieci ze szkół  podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Michałowice.

3. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy 3-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie do głośnego czytania  wybranych fragmentów prozy Henryka Sienkiewicza.

5. Pierwszym etapem Konkursu są Szkolne Dni Głośnego Czytania, które stanowią jednocześnie eliminacje w trakcie, których z każdej ze szkół zostanie wyłonionych  po trzech uczniów do Finału Gminnego.

6. Finały Szkolnych Dni Głośnego Czytania, Biblioteki zorganizują w terminie do 30 kwietnia.

7. Gmina Gala Konkursu odbędzie się 10 maja 2016 r.

8. Fundatorem nagród za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca  są Biblioteki.

   Finaliści konkursu otrzymają dyplomy ufundowane przez organizatorów.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJA ILUSTRACJA DO BAŚNI CZERWONY KAPTUREK"

Organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Michałowicach
 • tematem pracy jest ilustracja dowolnego fragmentu baśni „Czerwony Kapturek”
 • technika plastyczna - płaska, z użyciem różnorodnych materiałów
 • format A – 3, A – 4
 • prace indywidualne
 • maksymalnie z grupy - 3 prace
 • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): tytuł ilustracji, imię, nazwisko, wiek dziecka i grupa przedszkolna, przedszkole/oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej, nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.
 • każda praca powinna zawierać zgodę rodzica/ prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu realizacji konkursu oraz prezentację pracy dziecka na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice (załącznik nr 1 do regulaminu)
 • prace należy dostarczyć do 27.04.2016r nauczycielkom grup, nauczyciele grup przekazują prace do Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice do dnia 29.04.2016r
 • rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 11.05.2016r o godz. 10.00.

Jury i nagrody

 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury
 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 • prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata oraz 5-6 lat
 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania
 • laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, nauczyciele przygotowujący laureatów do konkursu otrzymają dyplomy.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka konkursu:

                                                                 mgr Monika Olewińska    22 723 86 00

 

  Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „Moja ilustracja do baśni Czerwony Kapturek”

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………                            (imię i nazwisko dziecka)

na potrzeby konkursu plastycznego ,, Moja ilustracja do baśni Czerwony Kapturek” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice, na publikację jego pracy na stronie   internetowej Biblioteki oraz umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej.                          

                                                       

                                                                 …………………………………………………….

                                                                         data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MÓJ ULUBIONY WIERSZ”

Nazwa konkursu: ,,Mój ulubiony wiersz”
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice.                                                                  

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,
 • każde przedszkole/ grupa przedszkolna w Szkole Podstawowej typuje troje dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice (Michałowice ul. Raszyńska 34)

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice dn. 11.05.2016r o godzinie 10:00. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).


Nagrody dla laureatów


Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

Opublikowane przez: Biblioteka  |  Data dodania: 2016-04-12